ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดทุกแห่ง ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน บริการตรวจสุขภาพประชาชนถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2553

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่อำเภอเขวาสินรินทร์


อำเภอเขวาสินรินทร์ได้ดำเนินโครงการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ณ หมู่ที่ 2
ตำบลตากูก เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 53 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความกันโลหิตสูง อีกทั้งได้เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ให้ความรู้ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

ซ้อมแผนรับมือโรคอุมัติการณ์ใหม่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์และสถานีนามัยตำบลตากูกจัดซ้อมแผนรับมือโรคอุบัติการณใหม่ 25 มิ.ยง53 ได้รับตวามร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนเป็นอย่างดี

ประชุมชี้แจงการประเมินร.ร.ส่งเสริมสุขภาพแก่ครูอนามัยร.ร.อำเภอเขวาสินรินทร์ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ครูอนามัยโรงเรียน และสถานีอนามัยทุกแห่ง ในวันที่ 23 มิ.ยง53เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรอบใหม่ ที่ครบวาระ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนทุกแห่งและสถานีอนามัยทุกแห่งในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ และขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนประชุมเครือข่าย SRRT จ.สุรินทร์ที่ระยอง

7-9 มิถุนายน 2553 จ.สุรินทร์โดยสำนักงานสาธารณสุขจ.สุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายSRRT
หรือทีมควบคุมโรค จ.สุรินทร์จากโรงพยาบาลทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำทีมโดยหัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคสสจ.สุรินทร์และผู้อำนวยการ รพ.ชุมพลบุรี

ร่วมกันกำจัดยุงลาย ต้านไข้เลือดออกช่วงฤดูฝนของทุกปี จะเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาดมาก สาเหตุเนื่องจากช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่ยุงลายมีการเพิ่มจำนวนมากกว่าช่วงเวลาอื่น เพราะภูมิอากาศเหมาะและมีน้ำขังมากจึงทำให้ยุงลายมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นโรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่อันตราย ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการกำจัดยุงลาย ในบริเวณบ้านเรือน ของตนเองอย่างจริงจัง ควรกำจัดลูกนำยุงลายทุกสัปดาห์ โดยถือเอาวันศุกร์ของสัปดาห์ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และระมัดระวังอย่าให้ยุงกัดด้วยความปรารถนาดีจาก สสอ.เขวาสินรินทร์